نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه‌شناختی سبک مصرفی شهروندان شهر ارومیه

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 211-241

10.22084/csr.2021.22658.1859

افشار کبیری؛ سعید سلطانی بهرام