نویسنده = ���������� ���������������� �������� ���� ����
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پیامدهای بیکاری روی زندگی روزمره جوانان شهرکرمانشاه

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 147-183

10.22084/csr.2021.22579.1852

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدرضا کارگر شورکی؛ راضیه میری