نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین سناریوهای آینده ارزش‌های خانواده در ایران با استفاده از سناریو ویزارد

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1400

10.22084/CSR.2021.22103.1828

محسن نیازی؛ اسماعیل مزروعی؛ شیوا آقابزرگی زاده