نویسنده = �������������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی بر انتخاب الگوهای غذایی شهروندان تهرانی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-160

10.22084/csr.2020.21678.1802

محمد مهاجری؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی رحمانی فیروزجاه