نویسنده = �������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. دین‌داری و محیط‌زیست‌گرائی: تأملی تجربی بر مناقشات نظری

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-121

10.22084/csr.2020.20690.1754

محمدرضا طالبان؛ ابوالفضل معمارزاده