نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی سبک زندگی و هویت اجتماعی در ایران در دهه‌ی 1398-1388

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 161-182

10.22084/csr.2020.20490.1736

محسن نیازی؛ زهرا نوری؛ سید سعید حسین زاده؛ یعقوب سخایی