نویسنده = ����������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی جامعه‌شناختی از سرمایه اجتماعی در شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 61-91

10.22084/csr.2020.19943.1703

جلیل کریمی؛ وکیل احمدی؛ سیاوش قلی‌پور