نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مدل مفهومی عوامل روانی- اجتماعی زمینه‌ساز ارتکاب جرم، ارائه‌یک مطالعه داده بنیاد

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-181

10.22084/csr.2018.16060.1465

محمد پورسینا؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش؛ فرشاد محسن زاده