نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش رابطه‌ی بین مشارکت در ورزش همگانی و کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند شهر تهران

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 185-209

10.22084/csr.2021.22621.1857

ستاره آزادی؛ سید سعید آقایی؛ بهرام قدیمی