نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تجارب زناشویی کودک همسری: درهم‌آمیختگی عاطفی - فکری و بی‌قدرتی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 115-145

10.22084/csr.2021.22142.1833

مهناز فرهمند؛ فاطمه دانافر؛ محبوبه پورابراهیم آبادی