نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پرسه‌زنان هراز: علل گرایش جوانان به پرسه‌زنی در خیابان هراز شهر آمل

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-74

10.22084/csr.2017.12711.1256

نجمه خانی هنجنی؛ هومن الوندی؛ علی باقی نصر آبادی