نویسنده = �������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر اهداء عضو و بافت پس از مرگ مغزی (مطالعه موردی: شهروندان یزد)

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-134

10.22084/csr.2018.12685.1254

اکبر زارع شاه آبادی؛ زینب شاکیان؛ لیلی بنیاد