نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. عقلانیت و تأکید بر زبان در نظام فلسفی هابرماس و رورتی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-102

10.22084/csr.2018.12660.1248

علی حسینی؛ زهرا رفیع نژاد