نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی مناسب برای شناسایی شایستگی های مدیران آموزش عالی ( نمونه مو ردی دانشگاه‌های دولتی)

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1400

10.22084/CSR.2021.12612.1245

کامران فرزادسیر؛ سید مهدی َالوانی؛ حمید زارع