نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نسلی تأثیر دینداری بر ارزشهای خانوادگی سنتی و مدرن در شهر تهران

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-132

10.22084/csr.2017.12141.1211

فاطمه مدیری؛ محمدصادق مهدوی