نویسنده = �������������� ������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر و تبیین جامعه‌شناختی نشانه‌های زنانگی در بازتولید بدن زنان شهر اصفهان

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 311-345

10.22084/csr.2019.18995.1631

نفیسه چینی؛ سید علی هاشمیان فر؛ حنانه محمدی کنگرانی