نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بولی از نرخ خودکشی در ایران

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1400

10.22084/CSR.2021.22801.1869

احسان عسگری؛ محمدرضا طالبان


2. دین‌داری و محیط‌زیست‌گرائی: تأملی تجربی بر مناقشات نظری

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-121

10.22084/csr.2020.20690.1754

محمدرضا طالبان؛ ابوالفضل معمارزاده