نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی جامعه‌شناختی از سرمایه اجتماعی در شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 61-91

10.22084/csr.2020.19943.1703

جلیل کریمی؛ وکیل احمدی؛ سیاوش قلی‌پور


2. تهیدستان شهری (نگاهی تاریخی و جمعیت‌شناختی به حاشیه‌نشینی در کرمانشاه)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-26

10.22084/csr.2017.11457.1172

جلیل کریمی؛ وکیل احمدی؛ بیتا حامد