نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مروری تحلیلی بر تلفیق عاملیت و ساختار در اندیشه پیر بوردیو

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-143

فاطمه گلابی؛ علی بوداقی؛ پروین علی پور