نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه جامعه شناختی تاب آوری شهری (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1400

10.22084/CSR.2021.22179.1838

محمد مبارکی؛ سمیه الواری


3. تحلیل رابطه بین نشاط اجتماعی و گرایش به اعتیاد (در بین جوانان 30-18 ساله شهر یزد)

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 145-174

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد مبارکی؛ الهه فردوسی زاده نائینی