نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مصرف‌گرایی و عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر آن در بین جوانان شهر تهران

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-59

10.22084/csr.2018.12504.1237

محمدرضا حسینی؛ منوچهر علی نژاد؛ محمد پیری نژاد