نویسنده = ���������� �������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. انزوا و سلامت: بررسی ارتباط میان انزوای‌ اجتماعی و سلامت‌ روان شهروندان‌ 18+ سال تهرانی با عطف توجه به نقش میانجیگرانه‌ی حمایت‌ اجتماعی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-116

عبدالحسین کلانتری؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ حسین امامعلی زاده