نویسنده = علی ربانی
تعداد مقالات: 2
1. اقدام پژوهی مشارکتی: زمینه‌ساز کنش ارتباطی در حوزه‌های عمومی‌

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-60

زهرا ماهر؛ علی ربانی