نویسنده = گلمراد مرادی
تعداد مقالات: 2
2. تهیه‌ی ابزار مسئولیت اجتماعی کارکنان و برآورد پایایی و روایی آن

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-116

بهمن سعیدی پور؛ گلمراد مرادی