نویسنده = �������� ������ �������� ������
تعداد مقالات: 4
1. برداشت های نسلی از هویت نزد تحصیل کرده های کرمانشاه

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1400

10.22084/CSR.2021.23958.1949

محمد تقی سبزه ای؛ همایون مرادخانی؛ شیما مصطفی


3. عقلانیت مدرسه و نظام شهروندی آن: مطالعه موردی دبیرستان‌های پسرانه شهرستان دلفان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-120

10.22084/csr.2017.13453.1299

همایون مرادخانی؛ محمد تقی سبزه ای؛ وحید اکرمی