نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر وندالیسم دانشجویان از دیدگاه نظریه فشار عمومی اگنیو

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-77

اکبر علیوردنیا؛ محمود شارع پور؛ سحر رحمانی